පිය සෙනෙහස

FB_IMG_1504377748141.jpg

පිය සෙනෙහස @ කන්දේ විහාරය අළුත්ගම

තම පුංචි පුතුගේ අනාගතයට යහපතක් පතන්නට පැමිනි ආදරණීය පවුලක් දුටු මොහොතක මට දැනුන සිතිවිල්ලක්…😍😘✌️

පොදිබැදන් දහසක් සිතිවිලි…
ගුලි කරන් බාදක දුක් ගැනවිලි…
විදිමින් පුතුගේ හුරතල් සිනාසිලි…
අම්මා එනතුරු හිදී නොමැතිව මැසිවිලි…

සිගිති පුතු සුවසේ…
හිදී ඔහුගෙ ඇකයේ…
බෝ සමිදු සෙවනේ…
කන්දේ විහරයේ…

ආදරෙන් තුරුල් කර…
දුක් සුසුම් බැහැර කර…
ජීවිතේ හැගුම් බර…
උතුම් හැගුමකි පියෙකුගේ සෙනෙහස…😘😍

#Cracky_Pic #ClickByCracky #Cracky_Quote #Cracky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑