​අපි දුටු ගංවතුර @ තුඩුගල || #ClickByCracky #FloodInfoSL #Team 


අහසේ වතුර වැඩි වෙලා…

පොලවේ බොහොම තෙත් කලා…

උහුල ගන්න බැරි වැස්සෙන් ඇල දොල ගං උතුරලා…
මිනිස්සු අසරණ වෙලා…

උන්ගෙ සිහින බොද වෙලා…

ගේ දොර අස්වනු වැනසී උන්ගේ දුක වැඩි වෙලා…
හිත හොද උන් සෙට් වෙලා…

මිනිස්සු ටික බේරලා..

කන්න බොන්න ටික දීලා සැප දුක හෙම විමසුවා….
අපි හැමෝම එක්වෙලා…

අඩුපාඩුව සොයා…

පුලු පුලුවන් ලෙස කලා…
හිමින් සැරේ කොදුරලා…

කියමු මෙසේ අදහසා…

පුලුවන්නම් එක් වෙලා…

කරමු උදව් මේ ලෙස සදා…
Selfie Photo නොම ගසා…

දැනමුතු කම් ටික අසා…

හරිදේ මෙය යයි සිතා…

අපි යුතුකම් ඉටු කලා…

Quote By #Cracky with @ Floodinfosl Team – 1st of June 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: