ගලිවර් හා ලිලිපුට්ටෙක්ගේ කතාව.

​දිය කඩිති වැට කඩුලු හමු වේවී සැරින් සැරේ…

ඔහු පසු කරන් යයි හැකි පමණින් හිමින් සැරේ….

අතේ පච්චයක් කොටපු ගලිවරයා…

කෙලි ලොලෙන් තම ජීවිතය ගෙවනා…

පසු කර යයි ලිලිපුට්ටන් මෙලෙසා…

නොදැන උන් කවුරුන්ද කියලා…
පාවි ආ දා වැල්ලට ගලිවරයා එදා…

එකතුවී පුරුදු ලෙස එකා මෙන් සැමදා…

පරාජය කලා ගලිවරයව සමගියේ බලය ලෝකයටම පෙන්නලා…
කියන එවුන් කොටා අගුටු මිට්ටා කියා…

මතක් කරනු කැමතී මේ කරුණු ටිකත් හොද හැටි මෙලෙසා…
ඔවුන්ගේ ඇති අඩුලුහුඬුකම් ටික අමතක කරලා…

උන් වැඩ කරයි රට දැය සමාජය තම වගකීම හා යුතුකම් ගැන හිතලා…
අත පය හතර හරියට ඇති ඔහෙලා…

කේලම් කියල අනුන්ට කෙනෙහිලි කම් කරලා…

කාලය කා දමයි FB වීරයන් වෙලා…
බලය තිබෙන කාලයට මිනිසුන්ට හරි හැටි සලකාලා…

හිත ඇතුලින්ම හිනාවකින් තම චරිතය සරසා…

පුලුවන්නම් වෙයන් ලස්සන මිනිසෙක් සැමදා…
#Cracky_Quote #Cracky #ShankaPic #ClickByShanka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: