පාට කරපු හීන

නොලැබෙන සිහින ලග…

දකින ලස්සන පාට පොදි බැද…

පාට කරපු හීන අපි සැම…

බොදවී යන්නේ අපිටවත් නොකියම…
#Cracky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: