වැට බැදපු ආදරේ…

වැට බැදපු ආදරෙ…
බුර්කාවෙන් මූණ වහන්…

ඇස් කොනෙන් බැලුවට…

උබේ මදහස…

හංගන් හිටියට…

උබට…

පන්සල් යන්න බෑ…

ෆාතිමා නංගීයේ…

මා එක්ක හවසට…
#Cracky with @Shankaultimate 

Cracky Tweeps

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: