මලට බඹරු වැඩි උනාට…

23130994_135078647147408_4185437939747297044_n.jpgබඹරුන්ට වැඩිවේවිද මල් යායකවත්… සිතන්න යමක් ආදරේට…❤️

නුඹ සැගවුනු ගුරු පාරේ…
මිහිදුමින් වැහුනු කදු යායේ…
සමනල්ලුන් වට වූ මල් යායේ…
නොවනු තවත් එක් මලක් සොදුරියේ…

බඹරු ඇවිත් ගිය පලියට…
මලේ සරු නැත සැමදාටම…

තෙමෙනු එපා පිනි වැස්සට…
මලකි නුඹත් ඉති අද්දර…

#Cracky with @Shankaultimate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: